Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERVOORWAARDEN VAN EUROLOOK B.V.
 
 
 
1                      Algemeen
1.1             Waar hierna van “EUROLOOK B.V.” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan EUROLOOK B.V., gevestigd te Oosterhout en iedere met deze vennootschap verbonden vennootschap.
1.2             Waar hierna van “koper” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de opdrachtgever, koper, aanbesteder of één ieder die met de EUROLOOK B.V. anderszins een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de EUROLOOK B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.
1.3             Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, prijscourant en mededeling van EUROLOOK B.V. en iedere overeenkomst tussen EUROLOOK B.V. en Koper. De onderhavige voorwaarden worden tevens van toepassing verklaard ten behoeve van door EUROLOOK B.V. bij de uitvoering van overeenkomsten ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot koper rechtstreeks een beroep op deze algemene voorwaarden doen.
1.4             Onder ‘zaken’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door EUROLOOK B.V. aan koper geleverde of te leveren roerende zaken en/of diensten.

1.5             Eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan koper zich bedient, zijn niet van toepassing en verbinden EUROLOOK B.V. niet, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door EUROLOOK B.V.

1.6             Aanvullingen en wijzigingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.7             Mondelinge afspraken en toezeggingen verbinden EUROLOOK B.V. uitsluitend voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door EUROLOOK B.V.

 

2                      Offertes en opdrachten
2.1                   Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven hoe ook genaamd die gedaan worden door EUROLOOK B.V. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. EUROLOOK B.V. heeft het recht een offerte in te trekken binnen acht (8) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de offerte. Iedere offerte, aanbod of prijsopgave vervalt na ommekomst van de door EUROLOOK B.V. vermelde termijn dan wel bij gebreke van een termijn één maand nadat de deze is gedaan/uitgebracht.

2.2                   Een overeenkomst komt tot stand:

-                       door ondertekening door beide partijen van een opgemaakte overeenkomst;

-                       na tijdige ontvangst door EUROLOOK B.V. van de schriftelijke aanvaarding door koper van een door EUROLOOK B.V. gedaan aanbod of uitgebrachte offerte (behoudens intrekking overeenkomstig sub 1 van dit artikel); dan wel

-                       na acceptatie door EUROLOOK B.V. van een door koper geplaatste order waarbij acceptatie schriftelijk kan plaatsvinden of doordat EUROLOOK B.V. uitvoering aan de order van koper geeft.

Indien de schriftelijke aanvaarding door koper afwijkt van het aanbod van EUROLOOK B.V. komt een overeenkomst eerst tot stand nadat EUROLOOK B.V. de afwijkende aanvaarding accepteert op één van de hiervoor genoemde wijzen.

2.3                   EUROLOOK B.V. heeft te allen tijde het recht de zaken, hun samenstelling, specificaties en gebruiksaanwijzingen te wijzigen teneinde ze te verbeteren of teneinde ze te laten voldoen aan de geldende normen en overheidsregelingen.

2.4                   Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven uitgedrukt in Euro, gebaseerd op aflevering ‘af fabriek’, exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

2.5                   Geoffreerde prijzen gelden alleen voor de geoffreerde hoeveelheden.

 

3                      Aflevering

3.1                   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt levering plaats af fabriek/af magazijn van EUROLOOK B.V. (Incoterms 2000) en, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, na ontvangst van betaling ingevolge artikel 4.1 van deze voorwaarden. Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van verlies of schade over op de koper, zelfs indien de eigendom van de zaken nog niet is overgegaan of indien EUROLOOK B.V. het transport van de zaken op verzoek van en namens de koper regelt.

3.2                   Opgegeven of overeengekomen levertermijnen zijn niet bindend. Daarom moet EUROLOOK B.V. in geval van late levering formeel in gebreke worden gesteld en een termijn van 30 dagen krijgen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Ingeval van overschrijving van de verlengde termijn heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden voorzover er geen leveringen hebben plaatsgevonden.

3.3                   EUROLOOK B.V. heeft het recht de verkochte zaken in deelleveringen te leveren. Indien de zaken in deelleveringen worden geleverd, heeft EUROLOOK B.V. het recht de koper afzonderlijke facturen te sturen voor de desbetreffende deelleveringen en is de koper gehouden de facturen te betalen alsof ze afzonderlijke overeenkomsten betreffen. De koper is verplicht de zaken in ontvangst te nemen.

3.4                   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de koper de zaken onmiddellijk of te halen of te laten ophalen bij EUROLOOK B.V. zodra EUROLOOK B.V. de koper ervan op de hoogte heeft gesteld dat de zaken gereed zijn om te worden opgehaald. Ingeval de koper weigert de zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen of nalaat de noodzakelijke informatie of instructies voor hun levering te verstrekken worden de zaken op risico van de koper opgeslagen. De koper dient alle aanvullende lever-, opslag- en verzekeringskosten en alle overige kosten die ontstaan samen met eventuele schade in verband met deze nalatigheid of weigering aan EUROLOOK B.V. te vergoeden en een factuur dienaangaande binnen zeven (7) dagen na ontvangst daarvan te voldoen. In geval de zaken vooruitbetaald dienen te worden en koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zal EUROLOOK B.V. vanaf de vervaldatum van de factuur overeenkomstig het hiervoor bepaalde, lever-, opslag, verzekeringskosten en overige kosten aan koper in rekening brengen.

3.5                   Tenzij anders overeengekomen, worden door EUROLOOK B.V. aan koper verstrekte

                       monsters en/of modellen slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De uiteindelijk       

                       geleverde zaak behoeft daarmee niet overeen te stemmen, hetgeen met name geldt voor

                       levering van gekleurde schalmen. De kleur van dergelijke schalmen zal de RAL-kleur zo

                       dicht mogelijk benaderen.

3.6                  Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 BW gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 BWgestelde eisen.

 

4                      Betaling

4.1                   Tenzij de partijen anders overeenkomen, dient koper de zaken bij vooruitbetaling te voldoen. De factuur voor de te leveren zaken in de overeengekomen valuta betaald worden binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening zoals vermeld op de factuur. Als dag van betaling geldt de dag waarop het bedrag is bijgeschreven op de bankrekening. Indien koper niet tijdig betaalt, is koper in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De koper heeft geen recht op verrekening of uitstel van betaling.

4.2                   Na het verstrijken van de betaaltermijn is de koper in gebreke en vanaf dat moment is hij gehouden tot betaling van rente overeenkomstig de Nederlandse wettelijke handelsrente vermeerderd met 3 %.

4.3                   EUROLOOK B.V. het recht de levering van de zaken op te schorten totdat de zaken volledig zijn betaald door de koper.

4.4                   Ingeval de koper niet voldoet aan een verplichting zijn alle buitengerechtelijke kosten die redelijkerwijs ontstaan ter incasso van de desbetreffende betaling voor rekening van de koper. Deze kosten omvatten in elk geval de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. De desbetreffende kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande bedrag.

4.5                   Indien koper door een uitspraak van een rechter volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, ongeacht of deze uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, dient koper aan EUROLOOK B.V. alle tot dat moment vervallen gerechtskosten te vergoeden die het gevolg zijn van het proces in eerste aanleg en in appel- of cassatieprocedures, waaronder eventuele bedragen waarin de andere partij niet veroordeeld is.

 

5   Eigendomsvoorbehoud

5.1                   De eigendom van alle zaken die door EUROLOOK B.V. aan de koper zijn of moeten worden geleverd blijft berusten bij EUROLOOK B.V. totdat EUROLOOK B.V. volledige betaling heeft ontvangen van de aankoopprijs van de  alle aan koper geleverde of te leveren zaken, de vergoedingen voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het kader van een verkoopovereenkomst met de koper en andere kosten die het resultaat zijn van schending van de (verkoop)overeenkomst door de koper.

5.2                   Gedurende de periode waarin de eigendom van de zaken bij EUROLOOK B.V. berust, dient de koper de zaken van EUROLOOK B.V. gescheiden van alle andere zaken bewaren zodanig dat te allen tijde duidelijk is dat de desbetreffende zaken de eigendom zijn van EUROLOOK B.V. De koper dient EUROLOOK B.V. bij te staan bij en mee te werken aan alle maatregelen die nodig zijn om de eigendom van EUROLOOK B.V. te beschermen en veilig te stellen. In geval van faillissement, surséance van betaling, toepasselijk verklaring van de wettelijke schuldsaneringsregeling of beslaglegging, zal koper EUROLOOK B.V. terstond informeren en is koper gehouden de curator, bewindvoerder of beslaglegger terstond mededeling te doen van EUROLOOK B.V.’s eigendomsvoorbehoud.

5.3                   De koper dient de zaken, waarvan de eigendom aan EUROLOOK B.V. voorbehouden blijft, te verzekeren tegen alle risico's waartegen dergelijke zaken normaliter worden verzekerd, zoals diefstal, brand en / of waterschade

5.4                   Gedurende de periode waarin de eigendom van de zaken aan EUROLOOK B.V. is voorbehouden, is de koper die de zaken onder zich houdt uitsluitend bevoegd om transacties af te sluiten voor de zaken en deze zaken te leveren binnen het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten.

 

 

 

 
 

5.5                  Om de zaken weer in bezit te nemen krachtens dit artikel, heeft EUROLOOK B.V. het    

recht terreinen en/of gebouwen te betreden waar de zaken zich bevinden. Alle kosten die EUROLOOK B.V. oploopt bij het weer in bezit nemen van de zaken dienen door de koper te worden vergoed.

 

6                      Overmacht

6.1                   EUROLOOK B.V. is niet aansprakelijk jegens koper voor schade die de koper zal lijden als gevolg van het niet nakomen door EUROLOOK B.V. van haar verplichtingen, in geval dit niet nakomen het gevolg is van overmacht.  EUROLOOK B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmachtsomstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat EUROLOOK B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

6.2                   In geval de periode waarin EUROLOOK B.V. niet kan voldoen aan haar verplichtingen de duur van vier maanden overschrijdt of zal overschrijden, hebben beide partijen het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder tussenkomst van een rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding aan de andere partij.

6.3                   Indien EUROLOOK B.V. haar verplichtingen gedeeltelijk heeft uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet of indien EUROLOOK B.V. slechts een gedeelte van haar verplichtingen kan uitvoeren, heeft EUROLOOK B.V. het recht om de koper een aparte factuur te sturen voor de gedeeltelijke uitvoering en is de koper gehouden de desbetreffende factuur te betalen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.4                   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EUROLOOK B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor EUROLOOK B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen zoals  onder andere stakingen, arbeidstekorten, grondstoftekorten, verlate levering door toeleveranciers, transportproblemen en leverproblemen voor toeleveranciers vanwege slechte weersomstandigheden. Deze gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht voor zowel EUROLOOK B.V. als haar toeleveranciers.

 

7                      Klachten

7.1                   Bij ontvangst van de zaken dient de koper de zaken op zichtbare gebreken te controleren en voorts dient koper te controleren of de juiste soort zaken in de overeengekomen hoeveelheid zijn geleverd.

7.2                   Zichtbare gebreken en afwijkingen in soort of hoeveelheid moeten schriftelijk aan EUROLOOK B.V. worden gemeld binnen drie (3) werkdagen na aflevering. Gebreken die niet zichtbaar zijn bij ontvangst moeten binnen drie (3) werkdagen na ontdekking van de gebreken of binnen drie (3) werkdagen nadat de koper de gebreken redelijkerwijs had moeten ontdekken aan EUROLOOK B.V. worden gemeld.

Na het verstrijken van vorenbedoelde termijnen geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door koper aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige melding aanhangig te zijn gemaakt.

7.3                   Koper dient gebrekkige zaken te allen tijde ter beschikking van EUROLOOK B.V. te houden en EUROLOOK B.V. in de gelegenheid te stellen de gebrekkige zaken binnen tien werkdagen na de melding te inspecteren. De garantieverplichting van EUROLOOK B.V. ter zake geleverde zaken strekt zich niet verder uit dan dat de EUROLOOK B.V. gehouden is er voor in te staan dat de afgeleverde zaken, met inachtneming van het in artikel 3.5 van deze voorwaarden bepaalde, aan de overeenkomst beantwoorden. Indien een melding van koper met inachtneming van het hierboven bepaalde gegrond is, zal EUROLOOK B.V. binnen een redelijke termijn, naar haar keuze en voor zover mogelijk:

- het ontbrekende afleveren;

- de afgeleverde zaak herstellen;

- de afgeleverde zaak vervangen.

De eventuele garantie van EUROLOOK B.V. geldt niet, indien:

- zolang de koper jegens EUROLOOK B.V. met de nakoming van enige verplichting in verzuim is;

- de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn     

   behandeld;

- sprake is van slijtage als gevolg van normaal gebruik;

- montage/installatie of reparatie door (niet door EUROLOOK B.V. ingeschakelde) derden is gebeurd dan  

  wel door Koper zelf ;

- koper EUROLOOK B.V. niet de gelegenheid heeft geboden de gebrekkige zaken binnen tien

  werkdagen na de melding te inspecteren;

- één jaar na de aflevering is verstreken.

7.7                   Zelfs indien de koper tijdig een klacht indient, is de koper gehouden alle geplaatste orders te betalen en in ontvangst te nemen.

 

8                      Aansprakelijkheid

8.1                   De aansprakelijkheid van EUROLOOK B.V. op basis van ondeugdelijke uitvoering van enige verplichting of op basis van een onrechtmatige daad is beperkt tot het bepaalde in artikel 7.5 of betaling van een bedrag tot maximaal de aankoopprijs, zulks te beoordelen door EUROLOOK B.V.

8.2                   EUROLOOK B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van late levering of als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie die afkomstig is van de koper, schade als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de zaken door de koper en alle vormen van gevolgschade, in elk geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, omzetderving, winstderving en verlies ten gevolge van storingen aan apparatuur.

8.3                   EUROLOOK B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden in door of namens koper verstrekte adviezen, tekeningen of andere gegevens die betrekking hebben op de door EUROLOOK B.V. geleverde zaken.

8.4                   De aansprakelijkheidsbeperkingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EUROLOOK B.V. of haar leidinggevenden.

 

9                      In gebreke blijven

9.1                   EUROLOOK B.V. is gerechtigd een overeenkomst met koper, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang en zonder dat een ingebrekestelling nodig is en onverminderd haar rechten op andere of aanvullende schadevergoeding, bij buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden/beëindigen dan wel de uitvoering van haar verplichtingen daaronder op te schorten onder andere in geval:        

- koper zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt;

- indien er beslag wordt gelegd op goederen van koper, welk beslag niet binnen twee weken na

   beslaglegging wordt opgeheven,

- koper zijn faillissement of surséance van betaling aanvraagt of deze (al dan niet voorlopig) aan hem  

   worden verleend;

- koper zijn onderneming of een belangrijk deel daarvan beëindigt/liquideert of aan een derde  

   overdraagt;

- (indien koper een besloten of naamloze vennootschap is) de zeggenschap over koper wijzigt (change  

   of control);

- vreest dat de koper niet in staat is of zal zijn aan diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst  

   te voldoen en de koper nalaat afdoende zekerheid te bieden voor de voldoening van zijn  

   verplichtingen.

9.2                   Indien een van de gevallen zoals bedoeld in dit artikel zich voordoet, worden alle vorderingen van EUROLOOK B.V. jegens de koper onmiddellijk opeisbaar.

9.3                   Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de personen en/of materialen die (gewoonlijk) worden ingezet door EUROLOOK B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst en indien de desbetreffende omstandigheden van dien aard zijn dat uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat men in redelijkheid niet van EUROLOOK B.V. kan verlangen dat deze de overeenkomst naleeft, heeft EUROLOOK B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

10.                   Intellectuele eigendom

10.1Het is koper niet toegestaan om:

- activiteiten uit te voeren die de handelsnaam of intellectuele eigendomsrechten van EUROLOOK B.V. aantasten;

- op eigen naam handelsnamen, merken, modellen of octrooien voor producten van EUROLOOK B.V. te  

  (doen) registreren, tenzij EUROLOOK B.V. haar hiervoor voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke  

  toestemming verleent en alsdan uitsluitend voor de duur van de tussen koper en EUROLOOK B.V.  

  gesloten overeenkomst;

- producten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van EUROLOOK B.V. te (doen)  

   verhandelen of te (doen) vervaardigen.

10.2                 Koper zal bij een constatering danwel vermoeden van inbreuk door een derde op de intellectuele eigendomsrechten van EUROLOOK B.V., dit onverwijld aan EUROLOOK B.V. mededelen en haar in en buiten rechte ondersteunen. Onder deze ondersteuning wordt mede begrepen het optreden naast EUROLOOK B.V. in een eventuele gerechtelijke procedure.

 

11.                   Toepasselijk recht en geschillen

11.1                 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen EUROLOOK B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens koopverdrag (CISG) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2                 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, die ook uitsluitend bevoegd wordt geacht om indien nodig voorlopige voorzieningen te treffen. EUROLOOK B.V. is steeds bevoegd om een geschil met koper voor te leggen aan een andere bevoegde rechter die bevoegd zou zijn ingeval deze clausule niet bestond.

 

 

    Januari, 2012

 
 
 
 
 
 


$(function() { var eng = 'Taal: Engels'; $(".css-header-box .hidden-sm").append(eng); });